Home Christelijke identiteit Pastorale zorg

Pastorale zorg

De Stichting Bethanië is een protestants christelijk zorgcentrum, met een hervormde signatuur. In ons zorgcentrum neemt de pastorale zorg een essentiële plaats in en is deze zorg een geïntegreerd onderdeel van het totale zorgaanbod. 

In de zorgvisie van Bethanië staat beschreven op welke wijze we in Bethanië tegen de mens in zijn algemeenheid en de oudere in het bijzonder aankijken. Al jarenlang kiezen veel ouderen juist voor Bethanië vanwege deze identiteit en voelen ze zich in deze sfeer thuis. Vanuit onze identiteit weten we ons sterk verbonden met andere protestants christelijke kerkgenootschappen. Ook vanuit deze kerken zoeken en vinden mensen een plek in Bethanië. Maar dat wil niet zeggen dat onze zorg zich wil beperken tot de kring van mensen met een kerkelijke achtergrond. Wij staan open voor ieder die bij ons aanklopt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Wel vragen wij aan iedere bewoner om de identiteit van ons huis te respecteren, terwijl wij ieder die bij ons onderdak vindt, respecteren en in zijn of haar waarde laten. Bethanië heeft een eigen geestelijk verzorger aangesteld ds. D.C. Floor uit Ede, voor de pastorale zorg aan alle cliënten. 

Ds. Floor is ook beschikbaar voor het verlenen van pastorale zorg aan alle medewerkers bij problemen op ethisch of levensbeschouwelijk gebied die voortvloeien uit hun werksituatie.

Christelijke identiteit