Home Pastorale zorg

Pastorale zorg

Stichting Bethanië is een protestants christelijk zorgcentrum. In ons zorgcentrum neemt de pastorale zorg een essentiële plaats in en is deze zorg een geïntegreerd onderdeel van het totale zorgaanbod. 

In de zorgvisie van Bethanië staat beschreven op welke wijze we in Bethanië tegen de mens in zijn algemeenheid en de oudere in het bijzonder aankijken. Al jarenlang kiezen veel ouderen juist voor Bethanië vanwege deze identiteit en voelen ze zich in deze sfeer thuis. Vanuit onze identiteit weten we ons sterk verbonden met protestants christelijke kerkgenootschappen. Vanuit deze kerken zoeken en vinden mensen een plek in Bethanië. Zorg wordt verleend aan een ieder die de identiteit van Bethanië respecteert, ongeacht zijn of haar achtergrond.  Bethanië heeft een eigen geestelijk verzorger aangesteld ds. D.C. Floor uit Ede, voor de pastorale zorg aan alle cliënten. 

Ds. Floor is ook beschikbaar voor het verlenen van pastorale zorg aan alle medewerkers bij problemen op ethisch of levensbeschouwelijk gebied die voortvloeien uit hun werksituatie.