Home Organisatie Beleid

Beleid

Beleid

Strategisch beleidsplan 2018-2020

Met veel enthousiasme is Bethanië de afgelopen tijd op een zogenaamde Toekomsttour gegaan. We hebben nagedacht over mogelijkheden voor Bethanië in de komende drie jaar. Het resultaat leest u in het Strategisch Beleidsplan 2018-2020, uitgewerkt in een kwaliteitsplan en begroting voor 2018 en opleidingsbeleid. Bethanië mag in 2018 terugkijken op 70 jaar zorg, die door de jaren heen met grote zorgvuldigheid en liefde is gegeven.

De transitie in de zorg heeft de nodige impact (gehad) op Bethanië. Ook de komende jaren zijn nodig om de blijvende veranderingen in de zorg vorm te geven. Met de totstandkoming van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in 2017 is een belangrijke mijlpaal bereikt in de kwaliteitsontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Voor de hele sector en alle betrokken partijen beschrijft dit kader wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De inhoud van het kwaliteitskader is leidend geweest bij het schrijven van ons nieuwe strategische beleid en in aansluiting daarop het kwaliteitsplan voor 2018.

De pijlers die het strategisch beleidsplan en kwaliteitsplan dragen zijn:

1. Waardevolle zorg
De komende jaren wil Bethanië borg blijven staan voor identiteitsgebonden, waardevolle zorg! De belofte die wij aan onze cliënten willen waarmaken is: zorg en wonen zoals thuis, leven zoals u gewend bent. Om aan de persoonsgerichte zorg handen en voeten te geven, starten we op de afdelingen met de inzet van welzijnscoaches. We zullen de balans gaan vinden tussen Zorg en Welzijn!

2. Deskundigheidsbevordering
Met de extra middelen die de overheid beschikbaar stelt, willen we zorgvuldig omgaan. We willen deze ten goede laten komen aan de kwaliteit van onze zorg. Deskundigheidsbevordering van onze medewerkers is een belangrijk thema. Hier zetten we op in om te kunnen beantwoorden aan de steeds zwaarder wordende zorgvragen. 

3. Optimale bedrijfsprocessen
In 2018 zullen we verstevigen wat we al goed doen en optimaliseren waar nodig. Door bedrijfsprocessen optimaal in te richten willen we waarborgen dat we de zorg en alle andere processen goed kunnen volgen en zo nodig preventief actie kunnen ondernemen. 

4. Naar buiten
Graag willen we onze blik naar buiten laten gaan. Immers, wat we binnen de muren van Bethanië en Wicherumloo goed kunnen, gunnen we ook de mensen om ons heen in de wijk. Een bescheiden uitbreiding van de extramurale zorg en palliatieve zorg thuis zullen we enthousiast oppakken!

5. Promotie
Het wordt minder vanzelfsprekend dat men kiest om binnen Bethanië te wonen; in de regio vestigen zich nieuwe aanbieders. Voor Bethanië betekent dit dat we in de komende jaren bewust aandacht zullen geven aan het promoten van ons werk.