Home Organisatie Stichting Vrienden van Bethanië

Stichting Vrienden van Bethanië

Stichting Vrienden van Bethanië heeft als hoofddoel wensen van bewoners van Stichting Bethanië en van cliënten van het Hospice Ede De Olijftak te realiseren, die niet uit zorggelden van de Wmo, Zvw en Wlz kunnen worden bekostigd.
De Stichting Vrienden van Bethanië houdt zich voor dit doel bezig met het inzamelen van bijdragen van particulieren, kerken, fondsen en bedrijven.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Ans van Eden, voorzitter
Marius van de Kolk, secretaris
Henk Blotenburg, penningmeester
vacature, lid namens cliëntenraad

Het bestuur wordt in haar werkzaamheden geadviseerd door een commissie, bestaande uit de teamleider van het Hospice Ede De Olijftak en twee betrokken ondernemers.

De bestuursleden en commissieleden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden; uitsluitend de in redelijkheid gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed.

Het bestuur stimuleert de fondsenwerving en beoordeelt aanvragen voor bestedingen. Deze aanvragen komen vanuit Stichting Bethanië en vanuit de commissie Hospice Ede De Olijftak.
Aanvragen worden afgestemd met het management van Bethanië. 

Jaarlijkse of eenmalige bijdrage aan Stichting Vrienden van Bethanië
U kunt vriend worden van de Stichting Vrienden van Bethanië door een jaarlijkse of eenmalige bijdrage over te maken. Daarbij heeft u de keuze uit twee doelen met elk een eigen bankrekening. 
 
1. Wilt u het mooie werk van Stichting Bethanië steunen?
Wilt u dat uw bijdrage wordt besteed aan extra voorzieningen voor het welzijn van de bewoners van Stichting Bethanië? Denk daarbij aan belevenisgerichte hulpmiddelen als een belevenistafel en een fietslabyrinth. Maar ook kleinere zaken als een bloemenattentie met Pasen, zangbundels en spelmateriaal voor de dagbesteding.
 
Stort dan uw jaarlijkse of eenmalige bijdrage op  bankrekeningnummer  
NL31 SNSB 0925 8288 07 van de Stichting Vrienden van Bethanie. 
De binnenkomende gelden op deze bankrekening van de stichting worden  dus specifiek bestemd voor welzijnsactiviteiten voor de bewoners van Bethanie.
 
2. Wilt u het dankbare werk van het Hospice Ede De Olijftak steunen?
De basiskosten voor de zorg aan de cliënten in het hospice worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
Er zijn echter ook kosten die niet volledig vergoed worden. Denk dan aan voorzieningen, scholing en materialen die het comfort van het verblijf in De Olijftak verhogen. Veel zorggerelateerde werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Dagelijks spannen zij zich in om het de gasten in het einde van hun levensfase zo gerieflijk mogelijk te maken. Dit lukt echter niet zonder de hulp van donateurs. Giften en donaties zijn dan ook van harte welkom.
 
Stort uw gift dan op rekening NL46 INGB 0005 6736 92 van Stichting Vrienden van Bethanie. De binnenkomende gelden op deze bankrekening van de stichting worden  specifiek bestemd voor het Hospice Ede De Olijftak.
 
ANBI
De Stichting Vrienden van Bethanië is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende  Instelling (ANBI).
Uw gift aan deze stichting is daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting (rekening houdend met het drempelbedrag).
Het ‘RSIN-nummer’ van de stichting is 816128662 (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN) en het KvK nummer is 41048193.
 
Contactgegevens
Stichting Vrienden van Bethanië
Platteelhof 3
6711 JK Ede