Home Organisatie Organisatie Bethanië

Organisatie Bethanië

De Raad van Bestuur van de Stichting Bethanië bepaalt het beleid van de organisatie, in samenwerking met het Managementteam, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. 
De Raad van Bestuur wordt gevormd door mevrouw. W.F. de Groot-van Saane. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Ook heeft zij als taak openheid te geven over het beleid, de zorgverlening en prestaties van de Stichting Bethanië. Beloning van de Raad van Bestuur is conform de WNT. Onkosten- en/of reiskostenvergoeding is conform CAO VV&T.

De Raad van Toezicht van Bethanië ziet kritisch toe op het bestuur en beleid van de Stichting Bethanië en is het klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen, te weten:
Mw. M. Overduin-Biesma, voorzitter
Dhr. R. Haitsma
Dhr. J. Huibers
Dhr. R. Walhout
Dhr. G. Woning

De Raad van Toezicht vergadert 6 tot 7 keer per jaar en heeft eenmaal per jaar overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De voorzitter heeft regelmatig contact met de Raad van Bestuur.

De dagelijkse leiding van Bethanië is in handen van het managementteam bestaande uit de Directeur Bedrijfsvoering B. van Gils en de Raad van Bestuur. De verschillende afdelingen worden aangestuurd door een coördinator of teamleider, samen vormen zij het middenkader. Het middenkader staat in nauw contact met het managementteam.

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen de Stichting Bethanië. Zij geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de zorg en dienstverlening aan cliënten raken. De raad is een verplichting volgens de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorgsector. In de Cliëntenraad hebben zowel cliënten als externen, die zich verbonden weten met de organisatie, zitting.