Home Zorg Kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen

Ze heten Brem, Zonnedauw en Erica, de drie groepswoningen binnen het kleinschalig wonen Het Heidepark van Bethanië. Iedere woning is geschikt voor zeven bewoners met een vorm van dementie, die met elkaar een huishouden vormen. Elke woning heeft een woonkamer met open keuken en de bewoners hebben elk hun eigen appartement met badkamer en toilet.

Het doel van kleinschalig wonen is de bewoners met dementieproblematiek een herkenbare, vertrouwde, veilige en huiselijke woonomgeving te bieden. De zorg wordt gegeven vanuit de belevingsgerichte zorg waarin de bewoner in zijn of haar levensritme wordt gevolgd.

Naast de kleinschalige woonomgeving is het geven van integrale zorg belangrijk. Integrale zorg wil zeggen dat alle zorg, huishoudelijke activiteiten, welzijnsactiviteiten en ondersteuning in de woning gebeurt zoveel mogelijk door vertrouwde begeleiders.

Bethanië ziet de bewoner  als het uitgangspunt van handelen. De zelfstandigheid en autonomie van de bewoner  zijn belangrijke uitgangspunten en moeten zoveel mogelijk gerespecteerd worden. Onder autonomie verstaat Bethanië: de vrijheid in denken, handelen, bewegen en het zelf keuzes kunnen maken. Dit is een belangrijk uitgangspunt in de zorgverlening. Bethanië wil daarom het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen zoveel mogelijk vermijden.

Indien het toch noodzakelijk is dat bepaalde maatregelen worden ingezet, gebeurt dit altijd in overleg met de behandelend arts. Zo nodig wordt met de BOPZ-arts overlegd. Middelen en maatregelen die weleens worden toegepast zijn de  bewegingssensor, bedhekken en het sluiten van de voordeur.  Wij ervaren een middel of maatregel altijd als tijdelijk en evalueren per kwartaal of de ingezette maatregel nog van toepassing is.  Wij werken met domotica, waarbij voor elke bewoner een individueel profiel is aangemaakt waarin gedefinieerd is in hoeverre gebruik wordt gemaakt van domotische ondersteuning.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze visie op zorg?

Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ook een afspraak maken voor een rondleiding.