Home Kwaliteit Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Met de totstandkoming van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in 2017 is een belangrijke mijlpaal bereikt in de kwaliteitsontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Voor de hele sector en alle betrokken partijen beschrijft dit kader wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.

Bethanië hanteert sinds 2016 een hernieuwde zorgvisie, die als leidraad geldt voor het leveren van zorg en begeleiding vanuit cliëntperspectief. Medewerkers van Bethanië bieden meerwaarde aan kwetsbare ouderen. Zij dragen bij aan de doelstelling van Bethanië door het ondersteunen en versterken van de eigen regie van kwetsbare ouderen, vanuit een protestants-christelijke identiteit. Zelfzorg, zorgzaamheid voor elkaar én verzorging, begeleiding en adequate behandeling zijn goed op elkaar afgestemd.

De inhoud van het kwaliteitskader is in 2017 leidend geweest bij het schrijven van ons nieuwe strategische beleid 2018-2020 met als titel ‘Waardevol leven’ en in aansluiting daarop het Kwaliteitsplan voor 2019. De rode draad is dat onze bewoners hun leven kunnen voortzetten zoals zij dit gewend zijn. Hierbij is een goede dialoog van belang tussen de bewoner/mantelzorger en de medewerker om met elkaar te kijken welke zorg, begeleiding en inzet van het eigen netwerkt nodig is om dit doel te kunnen bereiken. De organisatie stelt daarbij het leren en reflecteren/verbeteren centraal.

In het hieronder te downloaden kwaliteitsverslag 2019 legt Stichting Bethanië verantwoording af over het door haar gevoerde beleid en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van zorg, begeleiding en diensten over 2019 op de locatie Bethanië in Ede en Wicherumloo in Wekerom. In dit verslag is het voormalige 'maatschappelijke verslag' geïntegreerd.

Daarnaast presenteren we u het kwaliteitsplan 2021 van Stichting Bethanië. Dit kwaliteitsplan reikt verder dan alleen het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en heeft betrekking op de gehele organisatie van Stichting Bethanië.
Vanuit het nieuwe SBP gaat Bethanië sturen op de 5 speerpunten die als ‘puzzelstukjes’ een mooi beeld vormen van waaruit wij onze bewoners waardevolle zorg bieden.
• Gezond & Wel
• Kennen & Gekend worden
• Boeien & (ver)Binden
• Wonen & Omgeving
• Vakmanschap & Eigenaarschap
Alle disciplines binnen de organisatie hebben afdelingsdoelen opgesteld om invulling te geven aan deze speerpunten.
Kortom in 2021 werken we samen verder aan een waardevol leven voor de bewoners die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Hoe wij hiermee aan de slag gaan en met welke acties wij in het nieuwe jaar onze visie willen gaan realiseren, leest u in ons Kwaliteitsplan 2021 en de Begroting 2021.